Home |  Testimonial |  About Us |  immersion |  Projects |  submit Data |  Report an Error |  Previous version |  Support Igbo911 |  Credits |  Contact Us | 
Igbo Language Dialectical Lexicon

Composit Matrix of Sounds in Igbo Language

Basic Tones   Word   Composit Matrix of Sounds   "A"   "E"   "Ị"   "M"   "O"   "Ọ"   "U"  

a e i ị́ ị̀ o ọ́ ọ̀ u ụ́ ụ̀
a aa aá aà ae aé aè ai aí aì aị aị́ aị̀ ao aó aò aọ aọ́ aọ̀ au aú aù aụ aụ́ aụ̀
áa áá áà áe áé áè ái áí áì aị áị́ áị̀ áo áó áò áọ áọ́ áọ̀ áu áú áù aụ áụ́ áụ̀
àa àá àà àe àé àè ài àí àì àị àị́ àị̀ ào àó àò àọ àọ́ àọ̀ àu àú àù àụ àụ́ àụ̀
b ba bá bà be bé bè bi bí bì bị bị́ bị̀ bo bó bò bọ bọ́ bọ̀ bu bú bù bụ bụ́ bụ̀
ch cha chá chà che ché chè chi chí chì chị chị́ chị̀ cho chó chò chọ chọ́ chọ̀ chu chú chù chụ chụ́ chụ̀
d da dá dà de dé dè di dí dì dị dị́ dị̀ do dó dò dọ dọ́ dọ̀ du dú dù dụ dụ́ dụ̀
e ea eá eà ee eé eè ei eí eì eị eị́ eị̀ eo eó eò eọ eọ́ eọ̀ eu eú eù eụ eụ́ eụ̀
éa éá éà ée éé éè éi éí éì eị éị́ éị̀ éo éó éò éọ éọ́ éọ̀ éu éú éù eụ éụ́ éụ̀
èa èá èà èe èé èè èi èí èì èị èị́ èị̀ èo èó èò èọ èọ́ èọ̀ èu èú èù èụ èụ́ èụ̀
f fa fá fà fe fé fè fi fí fì fị fị́ fị̀ fo fó fò fọ fọ́ fọ̀ fu fú fù fụ fụ́ fụ̀
g ga gá gà ge gé gè gi gí gì gị gị́ gị̀ go gó gò gọ gọ́ gọ̀ gu gú gù gụ gụ́ gụ̀
gb gba gbá gbà gbe gbé gbè gbi gbí gbì gbị gbị́ gbị̀ gbo gbó gbò gbọ gbọ́ gbọ̀ gbu gbú gbù gbụ gbụ́ gbụ̀
gh gha ghá ghà ghe ghé ghè ghi ghí ghì ghị ghị́ ghị̀ gho ghó ghò ghọ ghọ́ ghọ̀ ghu ghú ghù ghụ ghụ́ ghụ̀
h ha há hà he hé hè hi hí hì hị hị́ hị̀ ho hó hò họ họ́ họ̀ hu hú hù hụ hụ́ hụ̀
i ia iá ià ie ié iè ii ií iì iị iị́ iị̀ io ió iò iọ iọ́ iọ̀ iu iú iù iụ iụ́ iụ̀
ía íá íà íe íé íè íi íí íì iị íị́ íị̀ ío íó íò íọ íọ́ íọ̀ íu íú íù iụ íụ́ íụ̀
ìa ìá ìà ìe ìé ìè ìi ìí ìì ìị ìị́ ìị̀ ìo ìó ìò ìọ ìọ́ ìọ̀ ìu ìú ìù ìụ ìụ́ ìụ̀
ịa ịá ịà ịe ịé ịè ịi ịí ịì ịị ịị́ ịị̀ ịo ịó ịò ịọ ịọ́ ịọ̀ ịu ịú ịù ịụ ịụ́ ịụ̀
ị́ ị́a ị́á ị́à ị́e ị́é ị́è ị́i ị́í ị́ì ịị ị́ị́ ị́ị̀ ị́o ị́ó ị́ò ị́ọ ị́ọ́ ị́ọ̀ ị́u ị́ú ị́ù ịụ ị́ụ́ ị́ụ̀
ị̀ ị̀a ị̀á ị̀à ị̀e ị̀é ị̀è ị̀i ị̀í ị̀ì ị̀ị ị̀ị́ ị̀ị̀ ị̀o ị̀ó ị̀ò ị̀ọ ị̀ọ́ ị̀ọ̀ ị̀u ị̀ú ị̀ù ị̀ụ ị̀ụ́ ị̀ụ̀
j ja já jà je jé jè ji jí jì jị jị́ jị̀ jo jó jò jọ jọ́ jọ̀ ju jú jù jụ jụ́ jụ̀
k ka ká kà ke ké kè ki kí kì kị kị́ kị̀ ko kó kò kọ kọ́ kọ̀ ku kú kù kụ kụ́ kụ̀
kp kpa kpá kpà kpe kpé kpè kpi kpí kpì kpị kpị́ kpị̀ kpo kpó kpò kpọ kpọ́ kpọ̀ kpu kpú kpù kpụ kpụ́ kpụ̀
kw kwa kwá kwà kwe kwé kwè kwi kwí kwì kwị kwị́ kwị̀ kwo kwó kwò kwọ kwọ́ kwọ̀ kwu kwú kwù kwụ kwụ́ kwụ̀
l la lá là le lé lè li lí lì lị lị́ lị̀ lo ló lò lọ lọ́ lọ̀ lu lú lù lụ lụ́ lụ̀
m ma má mà me mé mè mi mí mì mị mị́ mị̀ mo mó mò mọ mọ́ mọ̀ mu mú mù mụ mụ́ mụ̀
ḿa ḿá ḿà ḿe ḿé ḿè ḿi ḿí ḿì mị ḿị́ ḿị̀ ḿo ḿó ḿò ḿọ ḿọ́ ḿọ̀ ḿu ḿú ḿù mụ ḿụ́ ḿụ̀
m̀a m̀á m̀à m̀e m̀é m̀è m̀i m̀í m̀ì m̀ị m̀ị́ m̀ị̀ m̀o m̀ó m̀ò m̀ọ m̀ọ́ m̀ọ̀ m̀u m̀ú m̀ù m̀ụ m̀ụ́ m̀ụ̀
n na ná nà ne né nè ni ní nì nị nị́ nị̀ no nó nò nọ nọ́ nọ̀ nu nú nù nụ nụ́ nụ̀
ṅa ṅá ṅà ṅe ṅé ṅè ṅi ṅí ṅì ṅị ṅị́ ṅị̀ ṅo ṅó ṅò ṅọ ṅọ́ ṅọ̀ ṅu ṅú ṅù ṅụ ṅụ́ ṅụ̀
ńa ńá ńà ńe ńé ńè ńi ńí ńì nị ńị́ ńị̀ ńo ńó ńò ńọ ńọ́ ńọ̀ ńu ńú ńù nụ ńụ́ ńụ̀
ǹa ǹá ǹà ǹe ǹé ǹè ǹi ǹí ǹì ǹị ǹị́ ǹị̀ ǹo ǹó ǹò ǹọ ǹọ́ ǹọ̀ ǹu ǹú ǹù ǹụ ǹụ́ ǹụ̀
nw nwa nwá nwà nwe nwé nwè nwi nwí nwì nwị nwị́ nwị̀ nwo nwó nwò nwọ nwọ́ nwọ̀ nwu nwú nwù nwụ nwụ́ nwụ̀
ny nya nyá nyà nye nyé nyè nyi nyí nyì nyị nyị́ nyị̀ nyo nyó nyò nyọ nyọ́ nyọ̀ nyu nyú nyù nyụ nyụ́ nyụ̀
o oa oá oà oe oé oè oi oí oì oị oị́ oị̀ oo oó oò oọ oọ́ oọ̀ ou oú où oụ oụ́ oụ̀
óa óá óà óe óé óè ói óí óì oị óị́ óị̀ óo óó óò óọ óọ́ óọ̀ óu óú óù oụ óụ́ óụ̀
òa òá òà òe òé òè òi òí òì òị òị́ òị̀ òo òó òò òọ òọ́ òọ̀ òu òú òù òụ òụ́ òụ̀
ọa ọá ọà ọe ọé ọè ọi ọí ọì ọị ọị́ ọị̀ ọo ọó ọò ọọ ọọ́ ọọ̀ ọu ọú ọù ọụ ọụ́ ọụ̀
ọ́ ọ́a ọ́á ọ́à ọ́e ọ́é ọ́è ọ́i ọ́í ọ́ì ọị ọ́ị́ ọ́ị̀ ọ́o ọ́ó ọ́ò ọọ ọ́ọ́ ọ́ọ̀ ọ́u ọ́ú ọ́ù ọụ ọ́ụ́ ọ́ụ̀
ọ̀ ọ̀a ọ̀á ọ̀à ọ̀e ọ̀é ọ̀è ọ̀i ọ̀í ọ̀ì ọ̀ị ọ̀ị́ ọ̀ị̀ ọ̀o ọ̀ó ọ̀ò ọ̀ọ ọ̀ọ́ ọ̀ọ̀ ọ̀u ọ̀ú ọ̀ù ọ̀ụ ọ̀ụ́ ọ̀ụ̀
p pa pá pà pe pé pè pi pí pì pị pị́ pị̀ po pó pò pọ pọ́ pọ̀ pu pú pù pụ pụ́ pụ̀
r ra rá rà re ré rè ri rí rì rị rị́ rị̀ ro ró rò rọ rọ́ rọ̀ ru rú rù rụ rụ́ rụ̀
s sa sá sà se sé sè si sí sì sị sị́ sị̀ so só sò sọ sọ́ sọ̀ su sú sù sụ sụ́ sụ̀
sh sha shá shà she shé shè shi shí shì shị shị́ shị̀ sho shó shò shọ shọ́ shọ̀ shu shú shù shụ shụ́ shụ̀
t ta tá tà te té tè ti tí tì tị tị́ tị̀ to tó tò tọ tọ́ tọ̀ tu tú tù tụ tụ́ tụ̀
u ua uá uà ue ué uè ui uí uì uị uị́ uị̀ uo uó uò uọ uọ́ uọ̀ uu uú uù uụ uụ́ uụ̀
úa úá úà úe úé úè úi úí úì uị úị́ úị̀ úo úó úò úọ úọ́ úọ̀ úu úú úù uụ úụ́ úụ̀
ùa ùá ùà ùe ùé ùè ùi ùí ùì ùị ùị́ ùị̀ ùo ùó ùò ùọ ùọ́ ùọ̀ ùu ùú ùù ùụ ùụ́ ùụ̀
ụa ụá ụà ụe ụé ụè ụi ụí ụì ụị ụị́ ụị̀ ụo ụó ụò ụọ ụọ́ ụọ̀ ụu ụú ụù ụụ ụụ́ ụụ̀
ụ́ ụ́a ụ́á ụ́à ụ́e ụ́é ụ́è ụ́i ụ́í ụ́ì ụị ụ́ị́ ụ́ị̀ ụ́o ụ́ó ụ́ò ụ́ọ ụ́ọ́ ụ́ọ̀ ụ́u ụ́ú ụ́ù ụụ ụ́ụ́ ụ́ụ̀
ụ̀ ụ̀a ụ̀á ụ̀à ụ̀e ụ̀é ụ̀è ụ̀i ụ̀í ụ̀ì ụ̀ị ụ̀ị́ ụ̀ị̀ ụ̀o ụ̀ó ụ̀ò ụ̀ọ ụ̀ọ́ ụ̀ọ̀ ụ̀u ụ̀ú ụ̀ù ụ̀ụ ụ̀ụ́ ụ̀ụ̀
v va vá và ve vé vè vi ví vì vị vị́ vị̀ vo vó vò vọ vọ́ vọ̀ vu vú vù vụ vụ́ vụ̀
w wa wá wà we wé wè wi wí wì wị wị́ wị̀ wo wó wò wọ wọ́ wọ̀ wu wú wù wụ wụ́ wụ̀
wh wha whá whà whe whé whè whi whí whì whị whị́ whị̀ who whó whò whọ whọ́ whọ̀ whu whú whù whụ whụ́ whụ̀
y ya yá yà ye yé yè yi yí yì yị yị́ yị̀ yo yó yò yọ yọ́ yọ̀ yu yú yù yụ yụ́ yụ̀
z za zá zà ze zé zè zi zí zì zị zị́ zị̀ zo zó zò zọ zọ́ zọ̀ zu zú zù zụ zụ́ zụ̀
ż ża żá żà że żé żè żi żí żì żị żị́ żị̀ żo żó żò żọ żọ́ żọ̀ żu żú żù żụ żụ́ żụ̀